Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom

Jak załatwić sprawę » Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej » Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom

Wymagane dokumenty:

      Wniosek o pokrycie należności z tytułu zajmowania lokalu oraz opłat eksploatacyjnych (druk można pobrać w Biurze d/s wojskowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul,Kochanowskiego 14 pok.nr 1). Do wniosku należy załączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, że żołnierz lub poborowy jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny oraz zaświadczenie określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat,
 2. umowę cywilnoprawną najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
 3. akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej włsności żołnierza lub poborowego, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
 4. zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza lub poborowego, w którym podająje się okres na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
 5. decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 6. oświadczenie żołnierza lub poborowego, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
 7. oświadczenie żołnierza lub poborowego, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Urząd Miejski w Cieszynie Wydział Spraw Obywatelskich ul.Kochanowskiego 14 pok.1

Opłaty:

      Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

      Po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 nr 241,poz. 2416 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

Uwagi:

1.   Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej pokrywa się:

 • należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
 • należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego ,
 • bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
 • należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie ryczałtu, którego wysokość określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, 
 • bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej włsności w rozumieniu przepisów o własności lokalu albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

2.   Należności mieszkaniowe przekazuje się w okresie miesięcznych lub innych ustalonych przez organ administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo przez organy, o których mowa w pkt 3 (wymagane dokumenty) lub określonych w umowie najmu lokalu mieszkalnego, z zachowaniem terminów płatności tych należności.

3.   W przypadku gdy należności mieszkaniowe z tytułu zajmowania lokalu na podstawie umowy cywilnoprawnej są ustalone na niższym poziomie niż ryczałt ustalony przez Radę Ministrów, należności pokrywa się w wysokości określonej w umowie.

4.   Należność mieszkaniową pokrywa się od dnia złożenia wniosku.

5.   Należność mieszkaniową za okres krótszy niż miesiąc ustala się w wysokości 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień.

6.   Należności mieszkaniowe są pokrywane organom administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo innemu organowi właściwemu do pobierania opłat - w drodze przelewu, a w przypadku cywilnoprawnej umowy najmu - przelewem lub przekazem pocztowym do wsakzanego odbiorcy.

7.   Należności mieszkaniowe za żołnierza lub poborowego nie pokrywa się od następnego dnia po dniu, w którym:

 • przestał być samotnym lub posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • nastąpiła zmiana tytułu prawnego żołnierza lub poborowego do lokalu (domu) mieszkalnego, a w szczególności gdy:

- ustało prawo do najmu lub zajmowania lokalu (domu) mieszkalnego,
- wyzbył on się prawa do zajmowania lub własności lokalu (domu) mieszkalnego,
- wynajmuje on (podnajmuje) lokal (dom) mieszkalny osobom trzecim albo oddał go do bezpłatnego używania.