Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Podatek rolny

Jak załatwić sprawę » Wydział Finansowy - podatki, opłaty » Podatek rolny

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoFormularz_DR-1_2016.doc

Formularz deklaracji na podatek rolny przeznaczony dla osób prawnych na 2016 rok

91.00 KB2016-01-13 09:57
icoFormularz_DR-1_2016.pdf

Formularz deklaracji na podatek rolny przeznaczony dla osób prawnych na 2016 rok

97.92 KB2016-01-13 09:57
icoFormularz_DR-1_2015.doc

Formularz deklaracji na podatek rolny przeznaczony dla osób prawnych na 2015 rok

106.00 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DR-1_2015.pdf

Formularz deklaracji na podatek rolny przeznaczony dla osób prawnych na 2015 rok

105.66 KB2015-06-01 09:28
icoformularz_IN-1_-_zalacznik_do_uchwaly.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1 - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XVI/134/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

98.50 KB2016-01-13 09:41
icoformularz_IN-1_-_zalacznik_do_uchwaly.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1 - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XVI/134/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

103.61 KB2016-01-13 09:41
icoFormularz_DR-1.pdf

Formularz deklaracji na podatek rolny przeznaczony dla osób prawnych

82.73 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DR-1_2014.doc

Formularz deklaracji na podatek rolny przeznaczony dla osób prawnych na 2014 rok

106.00 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DR-1_2013.doc

Formularz deklaracji na podatek rolny przeznaczony dla osób prawnych na 2013 rok

107.50 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DR-1_2013.pdf

Formularz deklaracji na podatek rolny przeznaczony dla osób prawnych na 2013 rok

107.99 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DR-1_2012.pdf

Formularz deklaracji na podatek rolny przeznaczony dla osób prawnych na 2012 rok

96.68 KB2015-06-01 09:28

Kto płaci:

      Osoby fizyczne, osoby prawne, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gospodarstwa rolnego a także osoby fizyczne, które są właścicielami gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, 

Za co się płaci:

      Podatek rolny płaci się za grunt o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, za wyjątkiem lasów i gruntów leśnych za które płaci się podatek leśny, podatek leśny płaci się za lasy i grunty leśne z ha fizycznego lasu lub gruntu leśnego.

Kiedy się płaci:

 • I rata - 15 marca 
 • II rata - 15 maja 
 • III rata - 15 września 
 • IV rata - 15 listopada każdego roku. 

Sposób zapłaty:

      Wpłaty można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

Wpłaty można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach:

 • w poniedziałek od 8.00 do 16.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
 • od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
 • w piątek od 8.00 do 13.00 z przerwą od 11.00 do 11.15.

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006 r. z poźn.zm.)

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji podatkowych mogą być wnoszone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się do organu, który wydał zaskarżoną decyzję, powinno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi:

      Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości dotyczące właścicieli gospodarstw lub samoistnych posiadaczy gospodarstwa rolnego i leśnego są ustalone na jednej decyzji podatkowej w formie łącznego zobowiązania podatkowego na cały rok podatkowy. 

      Stawka podatkowa za grunt stanowi równowartość 2,5 q żyta obliczaną wg średniej ceny skupu żyta za okres 3 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stanowi ona równowartość 5 q żyta.

Udzielanie ulg indywidualnych:

      W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy zgodnie z art. 48 i 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012.749  - tekst jednolity) może na wniosek podatnika:
 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, 
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; 
 3. umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. 
      Wraz z wnioskiem w wymienionych sprawach, zawierającym uzasadnienie żądania złożyć należy następujące dokumenty odzwierciedlające stan majątkowy podatnika:
 • zaświadczenie o zarobkach podatnika i współmałżonka lub kserokopia decyzji emerytalno - rentowych w przypadku pobierania tych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku pozostawania bezrobotnym, 
 • oświadczenie o ilości osób będących na utrzymaniu podatnika, 
 • zaświadczenie z właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej o ewentualnym korzystaniu ze środków pomocy społecznej, 
 • złożenie pisemnego oświadczenia o posiadaniu - nie posiadaniu samochodu osobowego, ciężarowego ( w przypadku posiadania pojazdu do oświadczenia należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego ), 
 • kserokopie umów najmu lokali użytkowych w przypadku posiadania budynku, w którym wynajmowane są lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Osoby prawne do wniosku dołączają:
 • sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy oraz za okres bieżący, 
 • zaświadczenia o pomocy de minimis jaką przedsiębiorca uzyskał w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy - podstawa prawna - z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 59, poz. 404 z 2007 ), 
      We wniosku należy również podać nr PKD. Decyzja w powyższych sprawach jest uznaniowa i złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenia przez organ podatkowy ulgi.  

Osoby fizyczne:

      Zmiany mające wpływ na wysokość składników podatku rolnego, np. sprzedaż nieruchomości, zmiana areału, oddanie do użytku nowych obiektów budowlanych, powiększenie powierzchni użytkowej dotychczas istniejących obiektów, przekwalifikowanie budynku w całości lub części na działalność gospodarczą (handlową, produkcyjną lub usługową), podatnik ma ustawowy obowiązek zgłosić pisemnie na formularzu według ustalonego wzoru w ciągu 14 dni od daty ich wystąpienia. (Formularz dostępny w Referacie Podatków). 


Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Srebrna 2, pokój nr 5  tel. (33) 4794286, (33) 4794287.
Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności: Kierownik Referatu Podatkowego - Dorota Moskała
 

Osoby prawne:

      Zmiany mające wpływ na wysokość składników podatku rolnego, np. sprzedaż nieruchomości, zmiana areału, oddanie do użytku nowych obiektów budowlanych, powiększenie powierzchni użytkowej dotychczas istniejących obiektów, przekwalifikowanie budynku w całości lub części na działalność gospodarczą (handlową, produkcyjną lub usługową), podatnik ma ustawowy obowiązek zgłosić pisemnie na formularzu według ustalonego wzoru w ciągu 14 dni od daty ich wystąpienia. 
  
Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Srebrna 2, pokój nr 5  tel. (33) 4794286, (33) 4794287.