Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Podatek od środków transportowych

Jak załatwić sprawę » Wydział Finansowy - podatki, opłaty » Podatek od środków transportowych

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoFormularz_DT-1_2016.pdf

Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2016 rok

150.37 KB2016-01-13 10:03
icoFormularz_DT-1A_2016.pdf

Załącznik do deklaracji DT-1 na 2016 rok

112.28 KB2016-01-13 10:03
icoFormularz_DT-1.pdf

Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2015 rok

273.26 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DT-1_(A).pdf

Załącznik do deklaracji DT-1 na 2015 rok

264.15 KB2015-06-01 09:28

Kto płaci:

      Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7 ton oraz autobusów. 

Za co się płaci:

      za pojazdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany czasowo, na stałe lub zbyty.

Kiedy się płaci:

 • I rata  15 luty każdego roku podatkowego
 • II rata 15 września każdego roku podatkowego

Sposób zapłaty:

      Wpłaty można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

Wpłaty można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach:

 • w poniedziałek od 8.00 do 16.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
 • od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
 • w piątek od 8.00 do 13.00 z przerwą od 11.00 do 11.15.

      Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - formularz w plikach do pobrania.

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r. ) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie stawek w podatku od środków transportowych.

Uwagi:

      Wszelkie zmiany mające związek z podatkiem od środków transportowych podatnik winien zgłosić w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ciągu 14 dni od daty ich wystąpienia (niezależnie od zgłoszenia w Oddziale Ewidencji Kierowców i Pojazdów Starostwa Powiatowego w Cieszynie). Zgłoszenia pojazdów do opodatkowania, ich zbycie lub wyrejestrowanie na stałe lub czasowo wymaga wypełnienia druku deklaracji podatkowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. ( Dz.U. 2011 Nr 293 poz. 1731) Wysokość podatku zależy od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep i naczep oraz od ilości miejsc w autobusach. Opodatkowaniu podlegają wszystkie samochody będące w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej.

Udzielanie ulg indywidualnych:

      W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.2012.749  - z późn. zm.) może na wniosek podatnika : 

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, 
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; 
 3. umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. 

      Wraz z wnioskiem w wymienionych sprawach, zawierającym uzasadnienie żądania złożyć należy następujące dokumenty odzwierciedlające stan majątkowy podatnika : 

 • zaświadczenie o zarobkach podatnika i współmałżonka lub kserokopia decyzji emerytalno - rentowych w przypadku pobierania tych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku pozostawania bezrobotnym, -oświadczenie o ilości osób będących na utrzymaniu podatnika, 
 • zaświadczenie z właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej o ewentualnym korzystaniu ze środków pomocy społecznej, 
 • złożenie pisemnego oświadczenia o posiadaniu - nie posiadaniu samochodu osobowego, ciężarowego (w przypadku posiadania pojazdu do oświadczenia należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego), 
 • kserokopie umów najmu lokali użytkowych w przypadku posiadania budynku, w którym wynajmowane są lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. 

      Osoby prawne do wniosku dołączają:

 • sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy oraz za okres bieżący, 
 • zaświadczenia o pomocy de minimis jaką przedsiębiorca uzyskał w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy 
 • podstawa prawna - z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 59, poz. 404 z 2007), 

      We wniosku należy również podać nr PKD. Decyzja w powyższych sprawach jest uznaniowa i złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenia przez organ podatkowy ulgi. Wniosek o umorzenie należności podatkowej oraz o odroczenie terminu płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy zwolniony jest z opłaty skarbowej. 

Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Srebrna 2, pokój 5, tel. (33) 479 42 82, (33) 479 42 86.

      Uchwały o podatku od środków transportu