Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Organizacja imprez na terenie Cieszyna

Jak załatwić sprawę »  Wydział Kultury i Promocji Miasta » Organizacja imprez na terenie Cieszyna

1. Wydział /Referat załatwiający sprawę:
      Wydział Kultury i Promocji Miasta.

2. Wnioskodawcy:
      Wnioskodawcami mogą być osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – organizatorzy jednorazowych lub cyklicznych imprez artystyczno-rozrywkowych organizowanych poza swoją stałą siedzibą lub w sposób objazdowy.

3. Obowiązkiem zawiadamiania objęte są:
      Imprezy gromadzące publiczność w celu prezentacji określonego przedsięwzięcia artystycznego lub rozrywkowego organizowane w teatrach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach czy terenach – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.

4. Zawiadamianie nie dotyczy imprez organizowanych w trybie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, których organizację zgłasza się poprzez Wydział Spraw Obywatelskich.

5. Forma załatwienia sprawy:

  1. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń – nie udziela się odpowiedzi.
  2. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystyczno-rozrywkowej, lub cyklu takich imprez.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia (załączniki):

  1. Zawiadomienie o zamiarze organizacji imprezy artystyczno-rozrywkowej, składane nie później niż na 30 dni przed planowaną imprezą, na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej Procedury;
  2. Oświadczenie organizatora o tym że pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywa się impreza oraz urządzenia techniczne używane przy organizowaniu tej imprezy odpowiadają stosownym przepisom prawa. W przypadku zaistnienia wątpliwości Gmina może zażądać Zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu stosownych wymagań prawnych i wystąpić o uzupełnienie wniosku o powyższe zaświadczenia;
  3. Uzgodnienie z zarządcą drogi. Jeśli organizacja imprezy wymaga szczególnego korzystania z dróg, organizator imprezy uzgadnia zasady ich wykorzystania z jej zarządcą;
  4. Uzgodnienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, jeśli w ramach  imprezy jest zorganizowany pokaz z użyciem materiałów pirotechnicznych.

7. Opłaty:

      Postępowanie nie podlega opłatom.

8. Termin załatwienia sprawy:

  1. Do 14 dni od przyjęcia zawiadomienia. W przypadku rozpatrzenia w tym terminie zawiadomienia bez zastrzeżeń – nie udziela się odpowiedzi.
  2. Decyzja zakazująca odbycia imprezy – doręczana organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

9. Informacje można uzyskać w:

      Urząd Miejski w Cieszynie: Wydział Kultury (I piętro, pok. 105).

      Telefon, e-mail: tel. 33 47 94 332/340/346; e-mail: kultura@um.cieszyn.pl

9. Druk do pobrania:
      Wniosek – Zawiadomienie.

10. Podstawa prawna:
       Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 406 z późn. zm. ) – art. 34-37.

11. Tryb odwołania:
      Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoWniosek_-_zawiadomienie_o_organizacji_imprezy.doc21.50 KB2015-10-22 14:36