Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości

Jak załatwić sprawę » Wydział Gospodarki Nieruchomościami » Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoUchwala_nr_XXXIII-348-09.pdf

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

28.46 KB2015-06-01 09:29

Wymagane dokumenty:

      Postępowanie jest wszczynane z urzędu. Organ prowadzący postępowanie gromadzi niezbędną dokumentację. Jako dowód dopuszcza się wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Strona postępowania ma prawo przedkładania organowi dowodów i wniosków oraz prawo zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją. 

Etapy - czynności procedury (ogólny zarys):

 1. wstępne badanie przesłanek i podstaw do wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej oraz wstępne zebranie niezbędnego materiału dowodowego,
 2. zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania,
 3. zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem (różnica pomiędzy wartością nieruchomości po i przed dokonaniem jej podziału),
 4. ocena sporządzonej opinii – w przypadku zaistnienia wzrostu wartości nieruchomości postępowanie jest dalej prowadzone, natomiast w razie braku takiego wzrostu jest umarzane,
 5. zakończenie zbierania materiału dowodowego,
 6. zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego, poczynionych ustaleniach i zakładanej wysokości opłaty adiacenckiej,
 7. wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, 
 8. stwierdzenie uzyskania przez decyzję przymiotu ostateczności i przekazanie jej służbom finansowym Urzędu Miejskiego do wykonania.

Opłaty:

      Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.), wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
 3. Uchwała Nr XXXIII/348/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 102, poz. 2270).

Termin i sposób załatwienia:

      Orientacyjny termin załatwienia sprawy wynosi trzy miesiące.

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, które można wnieść za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pouczenia:

 1. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. stronie przysługuje prawo czynnego udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym, zgłaszania ewentualnych wniosków, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego. 
 2. W przypadku wszczęcia postępowania z dokumentacją zgromadzoną w sprawie można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47-94-236 lub 230) w godzinach pracy Urzędu – w poniedziałki od od 730 do 1630, we wtorki, środy i czwartki od 730 do 1530, w piątki od 730 do 1430.
 3. Zgodnie z art. 32 i 33 k.p.a. strona postępowania może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 4. Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 k.p.a. strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona posiada możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie.
 5. Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Szczegółowych informacji udziela p. Błażej Zubrzycki, pok. 6A (wejście przez pok. 6 - parter budynku Ratusza), tel. 33 47-94-236.
Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności: Inspektor Błażej Zubrzycki
E-mail: grunty@um.cieszyn.pl oraz urzad@um.cieszyn.pl

Ważne linki:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971150741Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.