Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Urząd od środka » Wydziały » Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Kochanowskiego 14,
43-400 Cieszyn
e-mail: gcr@um.cieszyn.pl
www.cieszyn.pl/mczk

Kierownik: Anna Paliga-Raszka
tel. (33) 4794 366 - 370
tel./fax: (33) 4794 367
 

UWAGA: Po godzinach pracy Urzędu Miejskiego dyżur kryzysowy pełni Straż Miejska pod nr tel. 33 4794 970

 

      Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest elementem stałym Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK)  w Cieszynie, podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta - Szefowi MZZK.

 

Zakres działania:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw:

 1. planowanie i realizacja działalności z zakresu obrony cywilnej;
 2. opracowanie i nadzór nad aktualnością planu obrony cywilnej gminy oraz opiniowanie i uzgadnianie planów i kart realizacji zadań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
 3. opracowanie i wdrażanie rocznego planu działania i szkolenia w zakresie obrony cywilnej gminy;
 4. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
 5. opracowanie planów działania powołanych struktur formacji obrony cywilnej;
 6. organizowanie szkoleń, w tym z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony;
 7. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu ewakuacji ludności III stopnia oraz dbanie o aktualność dokumentacji;
 8. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej oraz dbanie o aktualność dokumentacji;
 9. prowadzenie i aktualizowanie programu ARCUS 2005 Baza danych sił i środków województwa śląskiego;
 10. wnioskowanie w sprawie tworzenia terenowych, zakładowych formacji obrony cywilnej, urządzeń specjalnych i magazynów obrony cywilnej;
 11. prowadzenie prac związanych z gospodarowaniem kartami przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;
 12. udział w pracach planistycznych i aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych;
 13. zaopatrzenie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań;
 14. nadzór nad utrzymaniem bazy magazynowej w instytucjach, podmiotach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych;
 15. nadzór i prowadzenie ewidencji budowli ochronnych i urządzeń specjalnych znajdujących się na terenie gminy;
 16. przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych obrony cywilnej;
 17. prowadzenie i nadzorowanie systemów łączności i alarmowania.
 18. Wykonywania zadań w zakresie postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń.

 

Zadania własne wynikające z ustaw:

- o zarządzaniu kryzysowym:

 1. wykonywanie zadań bieżących i planistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego, nadzór nad aktualnością gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 2. monitorowanie i ocena zagrożeń oraz prognozowanie rozwoju sytuacji na terenie gminy wspólnie ze służbami ratowniczymi;
 3. współdziałanie w zakresie reagowania oraz usuwania skutków zagrożeń na terenie gminy;
 4. organizowanie i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 5. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
 6. współdziałanie w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń O charakterze terrorystycznym;
 7. organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej;
 8. alarmowanie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 9. w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zapewnienie całodobowego dyżuru w celu sprawnego przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;
 10. współdziałanie z centrami zarzą_dzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 11. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
 12. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 13. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 14. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 15. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planów: ewakuacji ludności II stopnia, operacyjnego planu ochrony przed powodzią, akcji jodowej oraz dbanie o aktualność dokumentacji;

 

- o ochronie przeciwpożarowej:

 1. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy;
 2. realizacja czynności poprzedzających przyznanie dotacji oraz weryfikacja poprawności jej rozliczenia;
 3. współpraca z Zarządem Miejskim OSP;
 4. współpraca z Komendą Powiatową PSP.

 

- o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zarządzanych przez Burmistrza:

 1. dokonanie, we współpracy z policją, strażą miejską i działającymi na terenie gminy podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństw osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kapania się, uprawiania sportu lub rekreacji;
 2. oznakowanie i zabezpieczenie terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych;
 3. prowadzenie działań. profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych;
 4. informowanie i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
 5. zapewnienie warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.