Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Jak załatwić sprawę » Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej » Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoKlauzula_informacyjna.pdf51.58 KB2020-08-04 10:39
icoWniosek_o_udzielenie,dostosowanie,zmiane_tresci_licencji_na_wykonywanie_krajowego_transportu_drogowego_w_zakresie_przewozu_osob_taksowka.pdf97.28 KB2020-08-04 10:39
icoWniosek_o_wydanie_dodatkowych_wypisow,_nowych_wypisow_z_licencji_na_wykonywanie_krajowego_transportu_drogowego_w_zakresie_przewozu_osob_taksowka.pdf70.28 KB2020-08-04 10:39
icoWniosek_o_wydanie_wtornika_licencji.pdf86.31 KB2020-08-04 10:39
icoZawiadomienie_o_zawieszeniu_transportu_drogowego_do_31.12.2019.pdf94.28 KB2020-08-04 10:39
icoZawiadomienie_o_zawieszeniu_transportu_drogowego_od_01.01.2020.pdf99.10 KB2020-08-04 10:39
icoZrzeczenie_sie_licencji_na_wykonywanie_krajowego_transportu_drogowego_w_zakresie_przewozu_osob_taksowka.pdf42.88 KB2020-08-04 10:39

UWAGA:


Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.

 

1. Nazwa:

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

2. Opis ogólny:

Przedsiębiorca może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego - przewozu osób taksówką po uzyskaniu licencji wydanej przez właściwy organ.

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

 

1.1. spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o transporcie drogowym, tj:

1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe,

lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

2) posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

 

2.2. zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:

1) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 852 z późn. zm.), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

2) spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym tj.

a) ukończyły:

- 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

– B

– C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

– C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

- 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

– C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

– D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

– D1 lub D1 + E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

- 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;

b) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami,

c) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

d) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest:

a) na obszarze gminy - wójt, burmistrz lub prezydent miasta,

b) na obszarze gmin sąsiadujących - wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,

c) na obszarze miasta stołecznego Warszawy - Prezydent m.st. Warszawy;

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

3. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06.08.2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377).

   

4. Wymagane dokumenty:

 

Wniosek (do pobrania na stronie internetowej lub siedzibie Urzędu) wraz z załącznikami:

 1. oświadczenie członka/-ów organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,

 2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

 3. wykaz zgłaszanych pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

 4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu/ów.

   

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 

Rozpatrzenie sprawy następuje w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 

6. Miejsce i sposób składania dokumentów:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn lub bezpośrednio na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1 w godzinach jego pracy.

 

7. Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (licencję), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

8. Opłaty:

 

 1. Opłata administracyjna za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką uzależniona jest od okresu jej ważności oraz obszaru, na który ma być udzielona:

 

 

Obszar gminy- okres ważności licencji w latach

 

 

Opłata za licencję TAXI

 

 

Opłata za wypis z licencji

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

 

17,00 zł

na okres od 2 do 15 lat

200,00 zł

22,00 zł

powyżej 15 do 30 lat

250,00 zł

27,50 zł

powyżej 30 do 50 lat

300,00 zł

33,00 zł


 

Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od powyższych opłat:

1. 10% za zmianę danych w licencji,

2. 10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,

3. 25% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,

4. 11% za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu,

5. 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd,

6. 1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu,

7. 5% za wymianę wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji.

 

Opłatę administracyjną należy opłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Srebrnej 2 lub przelewem na nr konta bankowego: 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897.

 

 1. Opłata skarbowa – w przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

 

 

Opłatę skarbową można wpłacać:

- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 z dopiskiem "opłata skarbowa za pełnomocnictwo",

- w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Srebrnej 2,

- w biurze Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.

 

9. Uwagi:

 

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.

 

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Zgodnie z art. 14a ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zawieszając transport drogowy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić pisemnie organ licencyjny o zawieszeniu wykonywania transportu. W zawiadomieniu należy wskazać okres na jaki zawieszono wykonywanie transportu, liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywanie przewozów oraz zwrócić do Urzędu wszystkie wypisy z licencji - w przypadku zawieszenia transportu w całości lub wypisy odpowiadające liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów - w przypadku częściowego zawieszenia przewozów.

 

10. Stanowisko odpowiedzialne za wykonywanie czynności:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn, parter- pokój 1, tel. 334794375.