Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Informacje ogólne

Rewitalizacja ulicy Głębokiej  » Informacje o inwestycji » Informacje ogólne

Projekt "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"/"Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky" dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

 

 

 
REMONT UL. GŁĘBOKIEJ JAKO ELEMENT WIĘKSZEGO PROJEKTU
➔ Remont ul. Głębokiej stanowi część większego przedsięwzięcia związanego z realizacją projektu pod nawą „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – Rozwój transgranicznej turystyki”, którego głównym, bezpośrednim celem jest stworzenie i wdrożenie w Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie oryginalnego produktu turystycznego opartego na historii dawnego cieszyńskiego tramwaju
➔ Cel projektu to też stworzenie przyjaznej dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów przestrzeni publicznej
➔ Projekt ma przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego w Cieszynie o około 32.000 osób rocznie, a w Czeskim Cieszynie o około 14.500 osób rocznie, co spowoduje wzrost liczby odwiedzających zarówno Cieszyn, jak i Czeski Cieszyn o ok. 36% (wyliczono na podstawie danych z 2017 r.)
➔ Projekt „Cieszyńskiego Tramwaju” dotyczy jednego z najważniejszych miejsc Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, zarazem zdegradowanego obszaru komunalnego. W ramach projektu przewidywane są także działania infrastrukturalne, polegające na wyremontowaniu bądź zmodernizowaniu (przebudowie) istotnych dla obu miast obszarów położonych w ich centrum:
• w Cieszynie: Rynku, ul. Głębokiej, Placu św. Krzyża, fragmentu ul. Zamkowej i budynku dawnej strażnicy granicznej Zamkowa 1
• w Czeskim Cieszynie: ul. Nádražní (ul. Kolejowej)
oraz wyznaczeniu w terenie dawnej trasy tramwaju na całej jej długości – od ul. Wyższa Brama do ul. Nádražní (ul. Kolejowej)
 
CELE REWITALIZACJI ULICY
➔ stworzenie przyjaznej dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów przestrzeni publicznej
➔ zwiększenie potencjału handlowo-usługowego
➔ zwiększenie ruchu turystycznego
➔ likwidacja części barier architektonicznych
➔ stworzenie możliwości poruszania się alternatywnymi środkami komunikacji – hulajnogi, rowery elektryczne, itp.
➔ poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z ulicy, w tym głównie pieszych
➔ poprawa środowiskowych aspektów funkcjonowania przestrzeni zurbanizowanej poprzez wprowadzenie elementów zieleni
➔ doprowadzenie zabytku do właściwego stanu estetycznego
➔ promocja miasta w regionie i poza nim
 
DZIAŁANIA PRZEDINWESTYCYJNE - KONSULTACJE
➔ w 2014 r. przeprowadzono szerokie, konsultacje dotyczące śródmieścia Cieszyna (bezpośrednio dotyczyły Rynku, a pośrednio ul. Głębokiej i innych przyległych rejonów); wówczas rozdysponowano 1.400 szt. ankiet drukowanych oraz udostępniono możliwość wypełnienia takiej samej ankiety drogą internetową; otrzymano zwrotnie 139 ankiet wypełnionych przez mieszkańców, przedsiębiorców i turystów ze wskazówkami dotyczącymi różnych kwestii funkcjonowania śródmieścia (Rynku), ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, komunikacji oraz dostępności
➔ w 2014 . przystąpiono do opracowywania koncepcji rewitalizacji Rynku z uwzględnieniem wyników ww. konsultacji, podczas których odbyły się:
 • dwa otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i przedsiębiorcami
 • trzy odrębne, branżowe spotkania konsultacyjne z taksówkarzami oraz z właścicielami ogródków gastronomicznych w śródmieściu; dodatkowo projekt był prezentowany w publikatorach miejskich oraz mediach regionalnych
➔ w trakcie wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, a także w toku opracowywania Gminnego programu rewitalizacji miasta Cieszyna do roku 2026, w ciągu kilkunastu miesięcy 2016 r. i 2017 r. miały miejsce rożne formy konsultacji społecznych, w tym:
 • działania partycypacyjne – formy podstawowe:
 • analiza Komisji Urbanistyki, Strategii i Ochrony Zabytków RM Cieszyna
 • 3 spotkania informacyjno-konsultacyjne
 • konsultacje społeczne
 • opiniowanie przez GRDPP, Cieszyńską Radę Seniorów, Klub Przedsiębiorcy, Młodzieżową Radę Miasta
 • działania partycypacyjne – formy rozszerzone:
 • spotkanie otwierające
 • cztery warsztaty, dwie debaty podwórkowe i dwa spacery badawcze służące wypracowaniu optymalnej ścieżki rewitalizacji, realizowane przy udziale przedstawicieli wszystkich interesariuszy
 • spotkanie służące zebraniu propozycji projektów oraz partnerstw projektowych;
 • wysłuchanie publiczne
 • badania jakościowe dotyczące potencjałów i potrzeb obszaru rewitalizacji w aspekcie dotychczasowych i projektowanych funkcji tego obszaru, na próbie 200 respondentów
Wynikiem tych konsultacji oraz prac zespołu opracowującego program rewitalizacji było dla ul. Głębokiej, między innymi:
 • sporządzenie oceny sytuacji w śródmieściu w zakresie społecznym, funkcji i komunikacji
 • sporządzenie oceny kierunków ożywienia społeczno-gospodarczego
 • sporządzenie oceny funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz w szerszym ujęciu
 • wskazanie kluczowych problemów zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji wraz z wybranymi wskaźnikami określającymi zjawiska kryzysowe oraz odpowiadającymi im potencjałami
➔ w toku rozważań nad wprowadzeniem nowego produktu turystycznego dla Cieszyna, co miało miejsce w 2018 r., w ramach konsultacji społecznych przeprowadzono:
• badania ankietowe mieszkańców woj. śląskiego i małopolskiego oraz kraju morawsko-śląskiego (bez mieszkańców Cieszyna i Cz. Cieszyna) – udział wzięło 210 respondentów aktywnych turystycznie – badania dot. między innymi:
 • dotychczasowych wizyt w Cieszynie i Cz. Cieszynie i sposobu dotarcia do miast
 • długości okresu pobytu w Cieszynie i Cz. Cieszynie
 • określania atrakcji turystycznych Cieszyna i Cz. Cieszyna
 • postrzegania atrakcyjności tramwaju cieszyńskiego jako produktu turystycznego
➔ opracowany projekt został zaopiniowany przez Komisję do spraw opiniowania projektów realizowanych przez Gminę Cieszyna zadań inwestycyjnych i remontowych pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, a jeden z członków tego zespołu brał udział w prawie wszystkich spotkaniach konsultacyjnych z firmą sporządzającą projekt architektoniczno-budowlany
 
INWESTYCJA, JAKO ELEMENT GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA CIESZYNA
➔ Projekt „Cieszyńskiego Tramwaju”, a w tym planowany remont ulicy Głębokiej, całościowo wpisuje się w wizję obszaru rewitalizacji, określoną jako: „obszar (...), na którym dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa, przyjazny mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom, dostępny pod względem komunikacyjnym, przyciągający klimatem pogranicza polsko-czeskiego oraz atrakcyjną, bezpieczną przestrzenią i wysokiej jakości infrastrukturą, zapewniający pełne wykorzystanie wszystkich zasobów i potencjałów lokalnych, wyróżniający się aktywnością mieszkańców sprzyjającą rozwojowi kapitału społecznego”
➔ W sposób bezpośredni wiąże się z celami o tzw.  „miękkim charakterze”, dotyczącymi wyznaczonego obszaru rewitalizacji, zawartymi w poszczególnych celach operacyjnych:
 • osiągnięcie spójności w obszarze aktywizacji i integracji społecznej oraz zatrudnienia
 • ożywienie lokalnej przedsiębiorczości i rozwój nowej oferty dopasowanej do potrzeb odbiorców
 • osiągnięcie spójności przestrzennej poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnej, żywej, kreatywnej i przyjaznej
➔ Projekt „Cieszyńskiego Tramwaju” stanowi realizację jednego z przedsięwzięć rewitalizacyjnych mieszczącego się pod nazwą „Połączenie śródmieścia Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”
➔ Projekt odpowiada na wnioski wypływające z szerokich konsultacji przeprowadzonych na etapie sporządzaniu przedmiotowego programu rewitalizacji
 
 
PLAN REALIZACJI INWESTYCJI
➔ Kolejne kroki (dalsze działania) obejmować będą:
 • wybór wykonawcy robót: czerwiec 2020 r.
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej o zakresie i terminach realizacji robót, skierowanej głównie do „użytkowników” ulicy Głębokiej: czerwiec 2020 r.
 • rozpoczęcie robót: wrzesień 2020 r.
 • zakończenie robót: maj 2021 r.
 • zakończenie całości projektu „Cieszyńskiego Tramwaju” i uruchomienie produktu turystycznego (po zakończeniu wszystkich pozostałych działań budowlanych i tzw. „miękkich” związanych z stworzeniem produktu turystycznego): 30 czerwca 2022 r. (termin ten może ulec przesunięciu z przyczyn leżących po stronie zarządzającego funduszami UE, ze względu na obecną sytuację epidemiczną).
 • obecnie zakończenie całości projektu przewiduje się na 30 czerwca 2023 r.
 
INWESTYCJA A MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY
➔ Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się następujące działania mające na celu minimalizację uciążliwości:
 • podział robót na etapy - np. na pięć kolejnych odcinków ulicy (każdy odcinek przy  połówkowym zamknięciu ruchu); dany etap będzie mógł być realizowany po zakończeniu zasadniczych robót budowlanych (nawierzchniowych), na innym, poprzednim odcinku
 • bieżące i wyprzedzające informowanie inwestora oraz mieszkańców i przedsiębiorców działających w lokalach użytkowych o możliwych utrudnieniach – stałych i doraźnych
 • udział wykonawcy robót w ewentualnych spotkaniach z władzami miasta, przedsiębiorcami i mieszkańcami, których celem będzie uzgodnienie i omówienie poszczególnych etapów robót i związanych z nimi uciążliwości
 • utrzymywanie czystości i porządku w obrębie placu budowy, szczególnie w sąsiedztwie wykonywanych robót
 
DOFINANSOWANIE
➔ Zadanie (ww. roboty na ul. Głębokiej) finansowane będzie ze:
 • środków  własnych gminy (kredytu) jako koszty niekwalifikowalne i 15% środków kwalifikowlnych - w kwocie: 4.656.646 zł
 • z dotacji UE (85% kosztów kwalifikowalnych) - w kwocie: 321.920 zł
 • całkowita, łączna wartość zadań inwestycyjnych „Cieszyńskiego Tramwaju” dla strony polskiej wynosi: 24.089.658,94 zł brutto, w tym dotacja z EFRR: 6.393.215,02 zł (26,37%)
➔ Inwestycja na ul. Głębokiej została również zakwalifikowana do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury, jednak znajduje się na tzw. liście rezerwowej, więc uruchomienie dotacji będzie możliwe tylko wówczas, kiedy inne, wyżej uplasowane przedsięwzięcia wygenerują