Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Działalność Gospodarcza i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Jak załatwić sprawę » Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej » Działalność Gospodarcza i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoWniosek_CEIDG-1_o_wpis_do_CEIDG_przedsiebiorcy.pdf87.37 KB2020-08-04 10:28
icoInstrukcja_wypelniania_wniosku_CEIDG-1.pdf494.46 KB2020-08-04 10:28
icoWZOR_-_Wniosku_CEIDG-1_o_wpis_do_CEIDG_przedsiebiorcy.pdf168.89 KB2020-08-04 10:29
icoWZOR_-_Wniosku_CEIDG-1_o_zmiane_wpisu_w_CEIDG_oraz_innych_danych.pdf167.36 KB2020-08-04 10:30
icoWZOR_-_Wniosku_CEIDG-1_o_zawieszenie_wykonywania_dzialalnosci_gospodarczej.pdf167.84 KB2020-08-04 10:30
icoWZOR_-_Wniosku_CEIDG-1_o_wznowienie_wykonywania_dzialalnosci_gospodarczej.pdf167.99 KB2020-08-04 10:30
icoWZOR_-_Wniosku_CEIDG-1_o_wykreslenie_przedsiebiorcy_z_CEIDG.pdf172.70 KB2020-08-04 10:30
icoWzor_pelnomocnictwa.pdf210.24 KB2020-08-04 10:30
icoCEIDG-ZS.pdf37.18 KB2020-08-04 10:30
icoCEIDG-SC[1].pdf428.80 KB2020-08-04 10:30
icoCEIDG-RD[1].pdf447.52 KB2020-08-04 10:30
icoCEIDG-RB[1].pdf427.91 KB2020-08-04 10:30
icoCEIDG-POPR[1].pdf397.56 KB2020-08-04 10:30
icoCEIDG-PN.pdf420.06 KB2020-08-04 10:30
icoCEIDG-MW[1].pdf427.25 KB2020-08-04 10:30

1. Nazwa: Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Opis ogólny: Od 1 lipca 2011 roku funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez ministra właściwego ds.gospodarki. Przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl.

 

 1. Osoba fizyczna, która prowadzi drobną działalność zarobkową, a jej przychód należny nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej nie musi rejestrować swojej działalności w CEIDG. Jeżeli przychód należny przekroczy w danym miesiącu w/w kwotę osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie podanej wysokości.

 2. Przedsiębiorca, który podejmuje działalność po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy (na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej) jest zwolniony ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy.

 3. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 4. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG (z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy) składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - prawomocnych zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz, że osoba, której wpis dotyczy, posiada tytuł prawny do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  Podstawowym wnioskiem, który składa osoba fizyczna chcąca rozpocząć działalność gospodarczą, jest CEIDG-1. Jeżeli wniosek jest niewystarczający do zamieszczenia wszystkich, niezbędnych danych - powinien być uzupełniony o odpowiednie załączniki zawierające brakujące informacje.

 5. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

 6. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli zgubiliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu.

   

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

 1. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

  1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

  2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),

  3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS/KRUS).


Do wniosku o wpis przedsiębiorca może dołączyć:

 1. w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:

  - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,

  - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,

  - zmianę danych wykazanych w w/wym zgłoszeniach przedsiębiorcy oraz członków rodziny,

  - zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń przedsiębiorcy oraz członków rodziny.

 2. zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (VAT-R),

 3. żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania lub informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej,

 4. żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Druki oraz ogólne zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dostępne są w CEIDG: www.ceidg.gov.pl

 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:

  1. zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  2. zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,

  3. wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,

  4. zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

3. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1292, z późn. zm.),

 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1291, z późn. zm.),

 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 648),

 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1079, z późn. zm.)

 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650)

 6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629,  z późn. zm).

4. Wymagane dokumenty:

 

 1. wniosek CEIDG-1 o wpis do CEIDG przedsiębiorcy,

 2. dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),

 3. karta pobytu wraz z oryginałem decyzji nadającej status cudzoziemcowi w przypadku, gdy wniosek składa osoba zagraniczna, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4 lub ust. 5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 1. CEIDG-RD - służy do wpisywania większej ilości kodów PKD,

 2. CEIDG-MW - służy do wpisywania więcej niż jednego dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

 3. CEIDG-RB - służy do podania więcej niż jednego rachunku bankowego,

 4. CEIDG-SC - służy do określenia udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej,

 5. CEIDG-PN - służy do zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku,

 6. CEIDG-ZS - służy do wpisania zarządcy sukcesyjnego,

 7. CEIDG-POPR- służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek.

   

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl wpis, który można w każdej chwili wydrukować.

Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

 

6. Miejsce i sposób składania dokumentów:

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 1. zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany),

 2. bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy, (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG– wniosek roboczy, wymaga wizyty w urzędzie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie),

 3. pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

 4. przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn w godzinach jego pracy.

 

 

7. Tryb odwoławczy:

 

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki. Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

8. Opłaty:

 

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i dokonanie żądania zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

 

Opłata skarbowa – w przypadku działałnia przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również piseme pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Zstępnymi są krewni pochodzący od danej osoby tzw. krewni w linii prostej (dzieci, wnuki, prawnuki).

Wstępnymi są przodkowie w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

 

Opłatę skarbową można wpłacać:

- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 z dopiskiem "opłata skarbowa za pełnomocnictwo",

- w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Srebrnej 2,

- w biurze Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.

 

9. Uwagi:

 

Przedsiębiorco, pamiętaj!

 

1. Zawieszając, wznawiając, wykreślając lub zgłaszając rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG, dopełnij też formalności w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1 w pokoju 116. Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

2. W ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany musisz zgłosić zmianę:

 1. twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL),

 2. dodatkowych określeń, które włączyłeś do nazwy firmy,

 3. informacji o obywatelstwie,

 4. adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz,

 5. innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG,

 6. przedmiotu wykonywanej działalności opisanego kodami PKD,

Niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych musisz zgłosić:

 1. dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany

W dogodnym dla ciebie terminie, jednak zgodnie ze stanem faktycznym zgłoś zmiany dotyczące:

 1. daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,

 2. daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,

 3. daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (gdy została wcześniej zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG),

 4. informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).

3. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi od 25 listopada 2018r. mają możliwość w celu zapewnienia warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci powołania na okres do 2 lat tzw. zarządcy sukcesyjnego.

 

Zarządcą sukcesyjnym może być:

 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

 2. powołany wcześniej prokurent ,

 3. lub jeden z właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego w każdym czasie (również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej). W jednym czasie przedsiębiorstwo może prowadzić tylko jeden zarządca sukcesyjny. Po śmierci przedsiębiorcy system CEIDG sam doda zwrot „w spadku” i taki wpis będzie widoczny w CEIDG. Jako dane informacyjne wpisowi do CEIDG podlegać będzie data zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy (dane wprowadzane z urzędu po uzyskaniu z rejestru PESEL informacji o śmierci przedsiębiorcy) oraz dane i informacje dotyczące zarządcy i zarządu.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG osobiście (nie przez pełnomocnika) decyduje kto będzie pełnił funkcję zarządcy sukcesyjnego, a powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę wymaga:

 1. oświadczenia o powołaniu (konieczna forma pisemna, inaczej powołanie będzie nieważne),

 2. pisemnej zgody zarządcy na pełnienie tej funkcji,

 3. złożenia wniosku o zmianę do CEIDG z załączeniem formularza CEIDG-ZS o wpis osoby zarządcy (wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w zakresie wskazania danych zarządcy sukcesyjnego, przedsiębiorca składa oświadczenie, że zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji).

   

Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy (przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku) musi nastąpić w terminie 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy (później to uprawnienie wygasa), wymaga formy aktu notarialnego i zgody osób posiadających łącznie udział większy niż 85% w przedsiębiorstwie w spadku (do CEIDG wniosek składa notariusz najpóźniej na następny dzień roboczy po dniu powołania zarządcy sukcesyjnego).

 

Powołanie zarządcy sukcesyjnego umożliwia:

 1. zachowanie płynności działania firmy,

 2. numer NIP nie wygasa wraz ze śmiercią przedsiębiorcy - przechodzi na przedsiębiorstwo
  w spadku
  ,

 3. zarządca będzie mógł po śmierci przedsiębiorcy kontynuować działalność,

 4. można będzie zachować ciągłość wykonywania kontraktów,

 5. wszystkie stosunki pracy pozostaną w mocy - zawarte przez przedsiębiorcę umowy o pracę zachowują ważność po jego śmierci i wygasają z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego (max 2 lata), zarządca sukcesyjny pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników, ZUS i Urzędu Skarbowego,

 6. przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z ewidencji podatników ani z rejestru podatników VAT – wystarczy zgłoszenie zarządcy do Urzędu Skarbowego

 7. zezwolenia i koncesje uzyskane przez przedsiębiorcę nie wygasają automatycznie z powodu jego śmierci i zachowują ważność (decyzje administracyjne) jeżeli spełnione są warunki do ich uzyskania, zarządca będzie mógł szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji, zezwoleń itd. (w terminie 3 miesięcy od ustanowienia zarządu, zarządca składa wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania działalności i od dnia złożenia wniosku już ją wykonywać, pod warunkiem, że organ tego nie zakaże),

   

Wiecej informacji o zarządzie sukcesyjnym - sprawdź jak zabezpieczyć ciągłość działania firmy

 

 

 

10. Stanowisko odpowiedzialne za wykonywanie czynności:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn, parter - pokój 1, tel. 334794375.