Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Cieszyna (cz. 2)

Archiwum Archiwum » Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Cieszyna (cz. 2)

Data:2014-05-14 13:14
 • Worek niebieski
  Worek niebieski
 • Worek brązowy
  Worek brązowy
 • Worek zielony
  Worek zielony
 • Worek żółty
  Worek żółty

Odpady niebezpieczne w naszych śmieciach

      Do odpadów komunalnych powstających w naszych domach trafia cały szereg materiałów i przedmiotów, które zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Do grupy tej należą odpady zawierające w swoim składzie substancje: toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne, a także zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Przykładowo wymienić można:

 • zużyte baterie, akumulatory itp.;

 • odpady zawierające rtęć (termometry, przełączniki, lampy rtęciowe, w tym świetlówki);

 • pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach, odpady zawierające oleje (filtry oleju, czyściwo, szlamy zaolejone itp.), smary, środki do konserwacji metali itp.;

 • odczynniki chemiczne np. fotograficzne;

 • przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki;

 • odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam, środki czyszczące;

 • środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich ;

 • środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich;

 • pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji.

Odpady te nie powinny trafiać na wysypiska - podlegają one obowiązkowi selektywnego zbierania i powinny zostać poddane odrębnej utylizacji.

 

Odpady niebezpieczne nie wolno wrzucać do pojemników przeznaczonych na inne odpady komunalne!

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

      Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli np. przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty, zasilane na prąd lub na baterie/akumulatory.

 

PAMIĘTAJ!

 • Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie  z innymi odpadami w tym samym pojemniku;

 • Nie porzucaj zużytego sprzętu w lesie;

 • Nie demontuj sprzętu samodzielnie, ponieważ zawiera wiele substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska;

 • Sklepy i punkty handlowe mają obowiązek przyjąć bezpłatnie stary sprzęt przy zakupie nowego tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Oznacza to, że np. starąpralką można oddać  w sklepie, w którym kupujemy nową.

      Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod adresem www.um.cieszyn.pl zawarto informacje o przedsiębiorcach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oraz punktach, w których można tego typu odpady oddać.

      Zgodnie z art. 3 ust. 1. pkt 16b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.)każdy przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest z mocy ustawy również zbierającym zużyty sprzęt. Wykaz takich przedsiębiorców można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 

ZUŻYTE BATERIE I AKUMLATORY 

      Zużyte lub uszkodzone baterie i akumlatory, ze względu na zawarty w nich, np. ołów (niszczy czerwone krwinki i enzymy), kadm (prowadzi do zmian nowotworowych), rtęć (wywołuje zaburzenia widzenia  i świadomości) i nikiel (wywołuje zmiany nowotworowe), stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego. Podczas składowania baterii i akumlatorów na składowisku odpadów, wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi, ich powłoka z czasem koroduje powodując przedostanie się zawartości do wód gruntowych. Z wód gruntowych wymienione powyżej groźne metale ciężkie, mogą – poprzez tzw. łańcuch pokarmowy – przeniknąć do roślin, zwierząt oraz ludzi.

 

PAMIĘTAJ!

 • Zużyte baterie należy wrzucać do odpowiednich pojemników zlokalizowanych, m.in. w szkołach, urzędach lub przekazać do mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych;
 • Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, prowadzący punkt handlowy o powierzchni przekraczającej 25 m2, jest obowiązany do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego, czyli klienta poprzez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie (zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach)

 

Pojemniki na zużyte baterie

      Poniżej zamieszczono wykaz ogólnodostępnych punktów, w których każdy mieszkaniec może wrzucić zużyte baterie do specjalnie przygotowanych pojemników:

  

 

Punkt

Adres

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1

ul. Srebrna 2

ul. Kochanowskiego 14

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29

Firma Handlowo-Usługowa

Aleksandra Słupska

ul. Rynek 3


 

 

      Zbiórka zużytych baterii prowadzona jest również na terenie większości szkół Gminy Cieszyn. W tych punktach, zbiórka baterii odbywa się za pośrednictwem uczniów szkół wymienionych zgodnie z poniższym wykazem:

 

Punkt

Adres

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Matejki 3

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Chopina 37

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Gen. Hallera 8

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Plac Wolności 7a

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Katowicka 68

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Bielska 247

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny

ul. Błogocka 19

Alternatywna Szkoła Podstawowa

ul. Stawowa 14

Gimnazjum nr 1

ul. Michejdy 1

Gimnazjum nr 2

ul. Szymanowskiego 9

Gimnazjum nr 3

ul. Wojska Polskiego 1

Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickie w Cieszynie

ul. Sienkiewicza 2

Katolickie LO im. Melchiora Grodzieckiego

Pl. Dominikański 2

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Wojska Polskiego 3

 

PRZETERMINOWANE LEKI 

     Większość leków przez długi czas zachowuje aktywność biologiczną (farmakologiczną), dlatego powinny być gromadzone selektywnie, a następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych. Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie stwarza dla zdrowia i środowiska naturalnego niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami, leki zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Przeterminowane lub niewykorzystane leki powinny być oddawane do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach, skąd w bezpieczny sposób zostaną przetransportowane do utylizacji.

 

PAMIĘTAJ! 

 • Nie wolno spalać leków w paleniskach domowych;

 • Nie wolno porzucić leków w lasach;

 • Nie wolno umieścić leków w jednym pojemniku wraz z innymi odpadami komunalnymi.

      Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników – konfiskatorów znajdujących się w poniżej wymienionych aptekach, zlokalizowanych na terenie Cieszyna:

 

Punkt

Adres

Apteka „Medea”

ul. Bielska 8

Apteka „Na Banotówce”

ul. Hallera 45

Apteka „Dbam o zdrowie”

ul. Bielska 37

Apteka „Na Trakcie”

ul. Szybińskiego 1

Apteka „Medyk”

ul. Kolejowa 20

Apteka „U Miłosiernych”

Plac Londzina 1

Apteka „Mediq”

ul. Rynek 6

Apteka „Pod Zamkiem”

ul. Głęboka 62

Apteka „Na Starówce”

ul. Mennicza 20

Apteka „Galen”

ul. Liburnia 22

Apteka „Centrum”

ul. Filasiewicza 3a

Apteka „Medea 3”

ul. Frysztacka 20

Apteka „Farma Rosa”

ul. Bobrecka 27

Apteka „Medea 2”

ul. Limanowskiego 9/1