Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Cieszyna

Odbiór odpadów Odbiór odpadów » Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Cieszyna

 • Mapa dojazdu do PSZOKu
  Mapa dojazdu do PSZOKu

Z dniem 1 lipca 2013 r. przy ul Motokrosowej 27 (tel. 795 599 677) w Cieszynie zaczął funkcjonować gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych*, na których powstają odpady komunalne (czyli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna), mogą bezpłatnie, po samodzielnym dostarczeniu, oddać wskazane poniżej odpady komunalne, z zastrzeżeniem, że ponoszona jest opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Cieszyn:

 • papier,

 • szkło,

 • metale,

 • tworzywa sztuczne,

 • opakowania opakowaniowe  wielomateriałowe,

 • bioodpady.

* w przypadku nieruchomości niezamieszkałych ilość (liczba) worków z surowcami wtórnymi odebranymi bezpośrednio sprzed nieruchomości oraz oddanymi w PSZOK nie może przekraczać ilości (liczby) worków zadeklarowanych w danym miesiącu w deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.

Dodatkowo do PSZOK-u właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać odpady komunalne w rodzaju:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • zużyte opony,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 • zużyte baterie i akumulatory;

 • przeterminowane leki;

 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodrastw domowych (z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości limitowej, czyli 1 mjednorazowo raz na miesiąc od danego właściciela nieruchomości zamieszkałej; w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to jeden samodzielny lokal mieszkalny);

 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki, zużyte oleje odpadowe itp.), powstające w gospodarstwach domowych;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

      Funkcjonujący w tym miejscu od 2010 r. gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (tzw. GPZON) stał się częścią PSZOK-u.

W punkcie odpady są przyjmowane:

 • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 16.00

 • w pierwsza sobotę miesiąca w godzinach 7:00 – 13:00,

Prowadzący punkt:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

 

Adres punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK):

ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn