Odpady kuchenne - rozszerzenie segregacji odpadów od 1 stycznia 2018 r.

Odbiór odpadów Odbiór odpadów » Odpady kuchenne - rozszerzenie segregacji odpadów od 1 stycznia 2018 r.

     

Od 1 stycznia 2018 r. mieszkańcy Cieszyna są zobowiązani do gromadzenia odpadów kuchennych (łącznie z odpadami zielonymi czyli częściami roślinnymi pochodzącymi z pielęgnacji terenów zielonych), jako odrębnej frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tzn. podobnie jak papier, tworzywa sztuczne czy metale, odpady kuchenne powinniśmy gromadzić w workach o odpowiedniej kolorystyce.

W przypadku odpadów kuchennych gromadzimy je łącznie z odpadami zielonymi:

 • w worku brązowym o pojemności 80-120l z napisem „BIO” - w przypadku zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej (innej niż spółdzielnie mieszkaniowe);

 • w pojemniku brązowym o pojemności co najmniej 120l z napisem „BIO” - w przypadku spółdzielni mieszkaniowych.

  Worki dostarcza firma wywozowa świadcząca usługę odbioru i zagospodarowana odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszyn - patrz: https://um.cieszyn.pl/smieci/?firma-odbierajaca-odpady-komunalne-w-2019-roku,139

 

Wprowadzone zmiany podyktowane są koniecznością realizowania wytycznych rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które obowiązuje od 1 lipca 2017 r. Powyższe rozporządzenie, oprócz wskazania sposobu gromadzenia i kolorystyki pojemników (worków) służących do gromadzenia surowców wtórnych, określa również terminy, w których gminy muszą dokonać stosownych zmian w prawie miejscowym. Wśród rozwiązań, które Gmina Cieszyn została zobowiązana wdrożyć, jest konieczność rozszerzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów ulegających biodegradacji, o odpady kuchenne ulegające biodegradacji. W związku z powyższym, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXIX/393/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, z dniem 1 stycznia 2018 r. mieszkańcy Cieszyna zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniom bioodpadów, czyli m.in. odpadów kuchennych i zielonych.

Odbiór bioodpadów będzie realizowany zgodnie z harmonogramem z częstotliwością:

 • z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie,

 • z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – jeden raz w tygodniu,

 • z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych – dwa razy w tygodniu,

 • z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz w miesiącu (przy czym z cmentarzy z częstotliwością uzgodnioną z zarządcami obiektów),

 • z domów letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - jeden raz na dwa tygodnie (w tym z rodzinnych ogrodów działkowych – jeden raz na dwa tygodnie lub z częstotliwością uzgodnioną z zarządcą obiektu).

   

W worku brązowym/pojemniku z napisem BIO gromadzimy odpady kuchenne (z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego) oraz odpady zielone, czyli:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki);
 • resztki ugotowanych warzyw;
 • skorupki jajek;
 • resztki produktów mlecznych;
 • resztki jedzenia pochodzenia roślinnego;
 • fusy po kawie, herbacie;
 • zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe;
 • gałęzie drzew i krzewów;
 • skoszona trawa, liście, gałęzie;
 • trociny i kora drzew.

 

Nie należy wrzucać odpadów typu:

 • zepsuta żywność;
 • resztki jedzenia w płynie, w tym oleje jadalne;
 • mięso i padlina;
 • kości i odchody zwierząt;
 • ziemia i kamienie.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej bioodpady można zagospodarować w kompostownikach.