Komunikat dla przedsiębiorców

Archiwum Archiwum » Komunikat dla przedsiębiorców

Data:2014-06-02 15:13
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

      Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn na podstawie wpisu do gminnego rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna

      W związku z przesłanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkie Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismami informującymi m.in. o prowadzeniu postępowań wyjaśniających w sprawie realizacji przez gminy zapisów „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/2/2012 z dnia 24.08.2012 r., związanych z nieprzestrzeganiem przez gminy oraz podmioty świadczące usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zapisów art. 20 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm), Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina o obowiązku przestrzegania zawartych w powyżej cytowanych uchwałach uregulowań oraz istniejących sankcjach karnych i administracyjnych w przypadku nie stosowania się do zapisów ustaw. 

      Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych powinien mieć na uwadze m.in. zapisy: 

 

1) z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

a) art. 9c ust. 1 - przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

b) art. 9d ust. 1 - podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań: 

 • posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
 • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
 • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej;

c) art. 9e ust. 1 - podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do: 

 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

d) art. 9j - wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy: 

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; 
 • stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem; 
 • stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
 • stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych; 
 • przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2;

e) art. 9n ust. 1 i 2 - Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy;

f) art. 9x ust. 1 - przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

 • odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 – podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru;
 • miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi – podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;
 • nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;
 • przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5000 zł;
 • przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

 

2) z zakresu ustawy o odpadach:

a) art. 20 ust.1 i 2 oraz ust. 7 - odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstawiania. Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.

Zakazuje się przetwarzania:

 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania,
 • odpadów zielonych

– poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpadów, o których mowa powyżej, wytworzonych poza obszarem tego regionu;

b) art. 173 - kto wbrew przepisowi art. 20 ust. 7 przetwarza, poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczone do składowania,
 • odpady zielone

podlega karze aresztu albo grzywny

 

      Jednocześnie informuję, iż powyżej przytoczono jedynie przykłady przepisów obowiązujących przedsiębiorców odbierających i zagospodarowujących  odpady komunalne.