Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Archiwum Archiwum » Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Cieszyna w latach 2022-2023.

 

Burmistrz Miasta Cieszyna  na  podstawie  art.  6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna), położonych na terenie Miasta Cieszyna, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez  właścicieli  nieruchomości  w okresie  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska Cieszyna podjęła w dniu 25 października 2012 r. uchwałę Nr XXIV/245/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4840).

Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości niezamieszkałych w terminie 60 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. do dnia 8 grudnia 2021 r., mają możliwość:

  1. złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę;

  2. odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość została wyłączona z systemu stosownym oświadczeniem.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, która powstała w trakcie obowiązywania  umowy w  sprawie zamówienia publicznego na odbieranie  odpadów  komunalnych, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych przez gminę. Zgodnie z art. 6c ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w pisemnym oświadczeniu właściciel nieruchomości jest zobowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Przedmiotowe oświadczenia są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy, tj. przez okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.