Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka Gospodarka odpadami - aktualności » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina, że zgodnie z zasadami systemu gospodarki odpadami komunalnymi w przypadku:

  • zamieszkania na nieruchomości, np. w nowo wybudowanym budynku bądź w nowym lokalu mieszkalnym,
  • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, np. w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej,

właściciel nieruchomości jest obowiązany, w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, złożyć do burmistrza miasta pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

      Natomiast w przypadku zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, takich jak np.:

  • narodzin dziecka,
  • zgonu osoby ujętej w pierwotnej deklaracji,
  • wyprowadzenia/zmiany miejsca stałego pobytu,
  • zakończenie działalności gospodarczej,

właściciel nieruchomości jest obowiązany, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, złożyć nową deklarację uwzględniająca zaistniałe zmiany.

 

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

      Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.