Odpady rozbiórkowe

Selektywna zbiórka Selektywna zbiórka » Odpady rozbiórkowe

  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

      Odpady budowlane powstają podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych mieszkaniach, stanowią cenny surowiec wtórny. Głównym składnikiem odpadów budowlanych jest gruz betonowy, ceglany i ceramiczny. Materiały te po prostym przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane, mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg. Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez włascicieli nieruchomości opłaty za gospoadrowanie odpadami komunalnymi, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadznych samodzielnie w gospodarstwie domowym. Natomiast jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt. Jeśli właściciel nieruchomości sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się na zasadzie zamówienia indywidualnego, czyli „usługi na telefon”, pamiętając, że odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady - kontenery lub pojemniki typu "big-bag", które mogą zostać dostarczone i odebrane przez firmę wywozową lub usuwać poprzez samodzielne dostarczenie przez właściciela nieruchomości do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Pamiętaj !

W zamian za ponoszoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • firma wywozowa odbierze 1 m3/rok selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W przypadku nieruchomości wielomieszkaniowej powyższa ilość odnosi się do każdego samodzielnego lokalu;

  • w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów nieodpłatnie odebrane zostaną selektywnie zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 mjednorazowo raz na miesiąc od danego właściciela nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to jeden samodzielny lokal).

 

NIEBEZPIECZY ODPAD BUDOWLANO-REMONTOWY - AZBEST

 

      W trakcie prac remontow-budowlanych przeprowadzanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Cieszyn, często pojawiają się odpady niebezpieczne w postaci azbestu.

      Azbest ze względu na swoje właściwości należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Pomimo wprowadzenia od 1997 roku zakazu stosowania wyrobów azbestowych, azbest wciąż jest elementem struktury wielu obiektów, jako materiał wbudowany jeszcze przed laty. Szczególne niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z elementami zawierajacymi azbest, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza.

      Zagadnienia związane z azbestem szerzej zostały omówione w zakładce AZBEST.