Zużyte baterie i akumulatory

Selektywna zbiórka Selektywna zbiórka » Zużyte baterie i akumulatory

 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

 Baterie ze względu na zawarty w nich ołów (niszczy czerwone krwinki i enzymy), kadm (prowadzi do zmian nowotworowych), rtęć (wywołuje zaburzenia widzenia i świadomości) i nikiel (wywołuje zmiany nowotworowe) stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowi i środowiska naturalnego. Podczas składowania baterii na wysypisku ich powłoka z czasem koroduje powodując przedostanie się zawartości do wód gruntowych a następnie poprzez łańcuch pokarmowy do roślin, zwierząt i ludzi.

Jedynym sposobem, aby chronić środowisko i zdrowie ludzi jest prowadzenie selektywnej zbiórki baterii.

Zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687).

Poniżej zawarto wybrane informacje, o których powinien wiedzieć każdy, kto dysponuje odpadem w postaci zużytych baterii i akumulatorów przenośnych (tzw. użytkownik końcowy):

 1. Czym jest bateria przenośna lub akumulator przenośny – to bateria i akumulator, w tym ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego;

 2. Obowiązki użytkownika końcowego – każdy posiadacz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, które nie mogą stanowić już źródła energii jest zobowiązany do ich przekazania do zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru;

 3. Jakie podmioty mamy na myśli jeżeli mówimy o zbierającym zużyte baterie:

  a) podmiot prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

  b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

  c) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 4. Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) przekracza 25 m2, jest obowiązany do:

  a) przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie,

  b) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa powyżej, sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

 5. Sprzedawca hurtowy baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych jest obowiązany do:

  a) przyjęcia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, któremu przekazał baterie przenośne lub akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

  b) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa powyżej zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory;

 6. Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany do:

  a) przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

  b) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa powyżej zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

 7. Prowadzący miejsce odbioru, niebędący sprzedawcą detalicznym, sprzedawcą hurtowym lub przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, może przyjmować od użytkowników końcowych zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, jeżeli ma zawartą stosowną umowę ze zbierającym tego typu odpady. Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ważne !

 1. W miejscu odbioru zakazuje się zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Kto, wbrew zakazowi umieszcza zużyte baterie lub zużyte akumulatory razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, podlega karze grzywny.

 2. Pojemniki służące do zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w miejscach odbioru powinny być ustawione w miejscu publicznie dostępnym;

 3. W miejscach odbioru zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne są przyjmowane nieodpłatnie;

 4. W miejscu odbioru powinna znajdować się czytelna i dostępna dla użytkownika końcowego informacja na temat możliwości oddania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w tym miejscu;

 5. Informacja, o której mowa powyżej, może być umieszczona na pojemniku służącym do zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;

 6. Zakazuje się unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów przez ich składowanie na składowisku odpadów lub termiczne przekształcanie;

 7. Kontrole przestrzegania przez sprzedawców hurtowych i detalicznych przepisów wymienianych w ustawie o bateriach i akumulatorach sprawuje wojewódzki inspektor inspekcji handlowej;

 8. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do przekazania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, a w przypadku zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych - w pierwszej kolejności prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który prowadzi co najmniej sortowanie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

Punkty do których można przekazać tego typu odpady:

Urząd Miejski w Cieszynie                                                        ul. Rynek 1

                                                                                                   ul. Srebrna 2

                                                                                                 ul. Kochanowskiego 14

Starostwo Powiatowe w Cieszynie                                       ul. Bobrecka 29

Weronika Cieślar FHU WERDA (kiosk)                         ul. Rynek 3

 

 Zbiórka zużytych baterii prowadzona jest również na terenie większości szkół Gminy Cieszyn, według poniższego wykazu:

Szkoła Podstawowa nr 1                                                            ul. Matejki 3

Szkoła Podstawowa nr 2                                                            ul. Chopina 37

Szkoła Podstawowa nr 3                                                            ul. Gen. Hallera 8 

Szkoła Podstawowa nr 4                                                            ul. Plac Wolności 7a

Szkoła Podstawowa nr 6                                                            ul. Katowicka 68

Szkoła Podstawowa nr 7                                                            ul. Bielska 247

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny                    ul. Błogocka 19

Alternatywna Szkoła Podstawowa                                            ul. Czytelni Ludowej 4

Gimnazjum nr 1                                                                         ul. Michejdy 1

Gimnazjum nr 2                                                                         ul. Szymanowskiego 9

Gimnazjum nr 3                                                                         ul. Wojska Polskiego 1

Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickie w Cieszynie                 ul. Sienkiewicza 2

Katolickie LO im. Melchiora Grodzieckiego                                 Pl. Dominikański 2

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                             ul. Wojska Polskiego 3