Zgoda właściciela nieruchomości niezamieszkałej na pozostanie w systemie gminny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Gospodarka Gospodarka odpadami » Zgoda właściciela nieruchomości niezamieszkałej na pozostanie w systemie gminny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

NazwaRozmiarData
icodruk_oswiadczenia-1.doc

Formularz oświadczenia

32.00 KB2020-12-31 09:06

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych w na terenie Cieszyna winni złożyć pisemne oświadczenia o pozostaniu lub wystąpieniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Burmistrz Miasta Cieszyna, mając na uwadze przepis art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z poźn. zm.) informuje, że przystąpienie właściciela nieruchomości* niezamieszkałej, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (są to nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W myśl ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli w Urzędzie Miejskim w Cieszynie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są objęci zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych, mogą w nim pozostać lub z niego wystąpić.

W przypadku wyrażenia zgody na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, usługa odbioru odpadów komunalnych będzie kontynuowana na podstawie obowiązującej deklaracji złożonej w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

W przypadku nie wyrażenia zgody na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są:

  • zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna, którego wykaz znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.um.cieszyn.pl/smieci/, uwzględniającą wymogi określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn;

  • okazać ww. umowę w Urzędzie Miejskim w Cieszynie;

  • złożyć do Urzędu Miejskiego w Cieszynie deklarację „zerującą” dotychczasową opłatę (formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarwanie odpadami komunalnymi:http://um.cieszyn.pl/smieci/?-img-src-templates-madebypisk-img-kartki2png-alt-formularze-formularze-do-pobrania,14

 

W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy dotąd nie byli objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych) należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Cieszynie dodatkowo pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 Uwaga: Zgodnie z art. 6c ust. 2b ww. ustawy nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszką mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 Uwaga: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 przywołanej powyżej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi są obowiązani do udokumentowania w formie umowy pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 Uwaga: Na podstawie art. 6 ust. 5a ww. ustawy Burmistrz Miasta Cieszyna ma obowiązek kontrolowania posiadania przedmiotowych umów i dowodów uiszczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 Uwaga: Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy Gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub pod numerami telefonu 33 4794 275 (273, 276, 278) w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:30.

*zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (najemca, dzierżawca, posiadacz władający całą nieruchomością tj. wyodrębnionym gruntem i związanym z nim trwale budynkiem, a nie jej częścią np. wynajętym lokalem w budynku).