Założenia systemu gospodarowania odpadami

Gospodarka Gospodarka odpadami » Założenia systemu gospodarowania odpadami

Data:2014-05-09 13:35
NazwaRozmiarData
icoschemat.pdf

Schemat Systemu Gospodarki Odpadami w Cieszynie

902.10 KB2015-06-01 09:32
 • Schemat Systemu Gospodarki Odpadami w Cieszynie
  Schemat Systemu Gospodarki Odpadami w Cieszynie

      W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ministerstwo Środowiska nowe przepisy określa mianem "rewolucji śmieciowej". Dla gmin oznacza to realne przejęcie "władzy" nad odpadami komunalnymi, a dla przeciętnego Polaka szansę na poprawę komfortu życia i stanu środowiska. 

 

Jakie w związku z tym czekają nas zmiany?

Cel wprowadzania zmian

 • objęcie systemem wszystkich mieszkańców gminy, a w efekcie likwidacja zjawiska dzikich wysypisk oraz spalania odpadów komunalnych w piecach domowych, a tym samym poprawa stanu środowiska,
 • ograniczenie składowania odpadów komunalnych na składowiskach odpadów, 
 • upowszechnienie segregacji "u źródła",
 • powstanie nowych instalacji i zakładów do zagospodarowania odpadów.

 

Jak będzie działał system gminny

 • "Właścicielem" śmieci będzie gmina, a nie jak do tej pory przedsiębiorstwo, z którym właściciel nieruchomości podpisywał umowę na ich wywóz,
 • Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia oraz wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminie złożenia pierwszej deklaracji, którą zobowiązany jest złożyć każdy z właścicieli nieruchomości,
 • Wysokość opłaty - zgodnie z ustawą - może być oparta na takich kryteriach jak: liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub powierzchnia lokalu mieszkalnego, pomnożonych przez stawkę, której wysokość będzie ustalona m.in. w oparciu o koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Cieszyn. Rada Miejska Cieszyna dokona wyboru kryterium, na podstawie którego określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów posegregowanych przez mieszkańców będzie niższa,
 • Przedsiębiorca, wyłoniony przez gminę w drodze przetargu, odbierze odpady wytworzone przez mieszkańców. Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez odbierającego,
 • Gmina ma obowiązek tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazania miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Podstawowe obowiązki właściciela nieruchomości

 • selektywne zbieranie odpadów,
 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne,
 • złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • uiszczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

 

UWAGA!!

      Do 30 czerwca 2013 roku właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych na podstawie dotychczasowych umów zawartych z przedsiębiorcą odbierającym śmieci i nie wnoszą opłat na rzecz gminy. Po tym terminie, wszyscy mieszkańcy Cieszyna będą mieli obowiązek wnosić opłatę na rzecz gminy, stąd istotnym jest, aby odpowiednio wcześnie przeanalizować umowy zawarte z przedsiębiorcami i zgodnie z zapisami tam zawartymi wypowiedzieć je we właściwym terminie. Istotnym jest uniknięcie sytuacji, w której przez brak zachowania odpowiedniego terminu powstanie obowiązek płacenia za wywóz śmieci zarówno gminie i przedsiębiorcy, z którym jest zawarta umowa. 

 

      Ustawodawca nałożył na gminy spore obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zanim nowe zmiany zaczną obowiązywać, samorządy muszą opracować i przyjąć szereg uchwał rady gminy, które określają podstawowe formalno-prawne zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ustawie przewidziano okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań, przy czym najistotniejszymi są następujące terminy:

 

31 grudnia 2012 r. - do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie:

 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
 • w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn.

 

      1 lipca 2013 r. - nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą a przedsiębiorcami.

Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

W przypadku Cieszyna przewiduje się, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie wdrożony z dniem 1 lipca 2013 r.