Wytyczne w zakresie odbioru odpadów komunalnych wytworzonych przez osoby przebywające w izolacji domowej na terenie Cieszyna

Gospodarka Gospodarka odpadami » Wytyczne w zakresie odbioru odpadów komunalnych wytworzonych przez osoby przebywające w izolacji domowej na terenie Cieszyna

(opracowano na podstawie wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

 

Informacje ogólne:

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, określone zostały poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

 

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

 • które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
 • zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,
 • mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
 • chorych na COVID-19

– należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Zasady zgłaszania zapotrzebowania na odbiór odpadów komunalnych

Osoba przebywająca w izolacji domowej powinna:

 1. zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie zapotrzebowanie na odbiór „sprzed drzwi” odpadów wytworzonych w okresie izolacji domowej, najpóźniej do poniedziałku każdego tygodnia w godzinach pracy Urzędu;
 2. wyrazić zgodę na przekazanie danych dot. adresu lokalu mieszkalnego/domu firmie wywozowej, która będzie świadczyła usługę odbioru odpadów.

 

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytworzonymi przez osoby przebywające w izolacji domowej (wytyczne stosuje się dla całego gospodarstwa domowego):

 1. osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady powstałe w związku z jego bytowaniem w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;
 2. wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 3. worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
 4. po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i wkłada go do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 5. osoba przebywająca w izolacji wystawia worek z odpadami przed drzwi lokalu mieszkalnego/domu, w którym przebywa w każdy czwartek w godzinach 7.00-10.00. W tym terminie odbierze je bezpośrednio sprzed drzwi firma wywozowa, tj. Ekoplast -Produkt s.c (odpady nie wystawione nie zostaną odebrane). W przypadku odbioru odpadów z terenów zabudowy jednorodzinnej należy umożliwić pracownikowi firmy wywozowej odbiór worków z terenu posesji, chyba że właściciel nieruchomości ustali inne miejsce odbioru odpadów bezpośrednio z firmą wywozową (telefonicznie);
 6. odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji;
 7. worki na odpady dostarczy przy pierwszy odbiorze firma wywozowa. Odpady należy gromadzić selektywnie, z tym że odpady zmieszane można gromadzić w worki o dowolnej kolorystyce.

 

Dane Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie

ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

e-mail: odpady@um.cieszyn.pl

tel. 33 47 94 273, -275, -276, -278

godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:30.

 

Dane firmy wwozowej:

Ekoplast-Produkt s.c.

Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys

ul. Ligocka 103/7, 40-568 Katowice

e-mail: biuro@ekoplast.cieszyn.pl

tel. 33 85 80 075; 510 271 250