Warunki uzyskania wpisu do rejestru

RDR Rejestr Działalności  Regulowanej/ Podmioty zbierające odpady komunalne » Warunki uzyskania wpisu do rejestru

Data:2018-05-11 13:20
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

Podstawa prawna: art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1292 z późn. zm).

 

Termin realizacji: Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Zgodnie z art. 9ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej i oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa powyżej, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

 3. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 4. pełnomocnictwo - w przypadku ustalenia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Tryb odwoławczy: Wpis do rejestru działalności regulowanej wydawany jest w formie zaświadczenia od którego nie służy odwołanie.

 

Opłaty: Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej - dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz załącznikiem do tej ustawy:

 1. część I, ust. 36, pkt 9a - wysokość opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej wynosi 50,00 zł;

 2. część I, ust. 37 - wysokość opłaty skarbowej za dokonanie zmiany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie rozszerzenia zakresu działalności wynosi 25 zł;

 3. część II, ust. 21 - wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wynosi 17,00 zł.

Wniosek o wpis: Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: "Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.".

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz przetwarza dane wpisane do rejestru i zapewnia bezpieczeństwo tych danych.

 

Uwagi: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Zakończenie działalności: W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

Wykreślenie z rejestru: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

 1. stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;

 1. stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)  do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust.1c i 1d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

 2. przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust. 2.

Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w pkt 2 i 3 następuje w drodze decyzji.

 

Zakaz wykonywania działalności: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

 1. przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niezgodne ze stanem faktycznym;

 1. przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

 1. stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Przed wydaniem decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze postanowienia, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia. Decyzja, o której mowa powyżej, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

W przypadku wydania decyzji, o której mowa powyżej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.

 

Ponowny wpis do rejestru: Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru z powodów:

 1. przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niezgodne ze stanem faktycznym;

 1. przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

 1. stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

 1. stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)  do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust.1c i 1d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

FORMULARZE: