Sprawozdawczość kwartalna

Archiwum Archiwum » Sprawozdawczość kwartalna

Data:2014-05-02 15:08
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

      Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 391) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta sprawozdanie kwartalne, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Sprawozdanie takie powinno zawierać:

 • informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 • informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
 • wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

 

      Przedsiębiorca jest zobowiązany również do dołączenia do sprawozdania wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adresy nieruchomości.

      Wzór sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 630).

      Wypełniając sprawozdania kwartalne należy, przy obliczaniu wymaganego poziomu recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, stosować wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 645), jak również przy obliczaniu poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji, stosownych obliczeń należy dokonać na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. 

      Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 9e ust. 1 zobowiązuje podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do:

 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art.  7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

      Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła jednocześnie kary administracyjne które zostaną  naliczane od 1 stycznia 2013 r., m. in. w przypadku gdy przedsiębiorca:

 • odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 –  kara pieniężna w wysokości 5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru;
 • nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych –  kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 2 000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;
 • przekazuje nierzetelne sprawozdanie – kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 5000 zł;
 • przekazuje po terminie sprawozdanie – kara pieniężna w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.