Przypomnienie dla przedsiębiorców / instytucji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Gospodarka Gospodarka odpadami » Przypomnienie dla przedsiębiorców / instytucji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

NazwaRozmiarData
icoPrzyklad_wypelniania_deklaracji_dla_nieruchomosci,_na_ktorej_prowadzona_jest_dzialalnosc_gospodarcza_i_zamieszkuja_mieszkancy.pdf222.94 KB2021-04-29 09:17
icoPrzyklad_wypelnienia_deklaracji_dla_nieruchomosci,_na_ktorej_prowadzona_jest_tylko_dzialalnosc_gospodarcza.pdf162.07 KB2021-04-29 09:17

Przypomnienie dla przedsiębiorców / instytucji  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym i powszechnym zobligowani są złożyć do Urzędu Miejskiego w Cieszynie nową deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z datą zaistnienia zmiany od 1 stycznia 2021 r., o ile dotąd takiego obowiązku nie wypełnili.

W deklaracji należy podać rzeczywistą łączną ilość oddawanych w trakcie miesiąca:

  1. worków 120 l z wysegregowanymi surowcami wtórnymi (tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło kolorowe i bezbarwne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady), oraz
  2. pojemników na zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji).

Od 1 stycznia 2021 r. z nieruchomości niezamieszkałej oraz mieszanej z części nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna, można oddawać tylko taką ilość worków 120 l z odpadami zbieranymi w sposób selektywny (surowcami wtórnymi), jaką wskazano w deklaracji.

Brak złożenia dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna nowej deklaracji, uwzględniającej worki 120 l na surowce wtórne i pojemniki na zmieszane odpady komunalne, będzie interpretowany jako brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co skutkować będzie obowiązkiem wszczęcia postępowania administracyjnego przez Burmistrza Miasta Cieszyna i wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowo właściciele nieruchomości niezamieszkałych (na których prowadzona jest tylko działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna, a nie zamieszkują mieszkańcy) zobowiązani są złożyć do Urzędu Miejskiego w Cieszynie oświadczenie o pozostaniu lub wystąpieniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o ile nie złożyli dotąd takiego oświadczenia.

Formularz deklaracji, wzór oświadczenia właściciela nieruchomości niezamieszkałej oraz przewodnik dla przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi można pobrać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w punkcie obsługi klienta lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 116 bądź ze strony internetowej:

*zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (najemca, dzierżawca, posiadacz władający całą nieruchomością tj. wyodrębnionym gruntem i związanym z nim trwale budynkiem, a nie jej częścią np. wynajętym lokalem w budynku).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1 bądź pod numerami telefonów: 33 4794 275 (273, 276, 278)