Poziom składowania

Poziom recyklingu Poziomy recyklingu oraz Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi » Poziom składowania

Zgodnie z art. 3b ust. 2a-2b (wejście w życie 1 stycznia 2022 r.) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zostały zobowiązane do określania poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”. Poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości:

  • 30% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029;
  • 20% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034;
  • 10% wagowo - w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.

Pozimy składowania Gminy Cieszyn:

  • rok 2020 - 32,05%
  • rok 2021 - 19,11%