INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gospodarka Gospodarka odpadami » INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH,
NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA LUB PUBLICZNA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z wejściem w życie uchwały Nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 7758) i uchwały Nr XXII/259/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 7759), od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna.

Mając na uwadze powyższe, wszyscy właściciele nieruchomości* niezamieszkałej i mieszanej (tj. nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej), wykorzystywanej / użytkowanej pod działalność gospodarczą społeczną lub publiczną są zobligowani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z datą zaistnienia zmiany  od 1 stycznia 2021 r., w której w części D należy podać:

 • iloczyn liczby pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (tj. pozostałości z sortowania odpadów), liczby wywozu w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za dany rodzaj pojemnika,

 • iloczyn liczby worków 120 l przeznaczonych do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych (tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła kolorowego i bezbarwnego, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i bioodpadów) odbieranych raz w miesiącu oraz stawki opłaty za worek.

W przypadku nieruchomości mieszanej w części C deklaracji należy zadeklarować liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości oraz wypełnić część E deklaracji.

Zatwierdzone uchwałą Nr XVIII/199/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 4498) stawki opłaty za pojemnik i worek obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., które należy podać w deklaracji przedstawiają się następująco:

1. za niesegregowane (zmieszne) odpady komunalne w przypadku:

 • pojemnika o pojemności 55 l - 2,90 zł
 • pojemnika o pojemności 60 l - 3,10 zł
 • pojemnika o pojemności 110 l - 5,80 zł
 • pojemnika o pojemności 120 l - 6,30 zł
 • pojemnika o pojemności 240 l - 12,70 zł
 • pojemnika o pojemności 1100 l - 58,20 zł
 • pojemnika o pojemności 5000 l - 264,50 zł
 • pojemnika o pojemności 7000 l - 370,30 zł
 • pojemnika o pojemności 10000 l - 529,00 zł

2. za worek o pojemności 120 l - 10,40 złna papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło kolorowe i bezbarwne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady.

W przypadku zadeklarowania pojemnika o pojemności 55 litrów lub 60 litrów należy zadeklarować częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie rzadszą niż raz na dwa tygodnie.

Z nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych (w części niezamieszkałej) odbierane będą zgodnie z danymi wynikającymi z nowej deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (gromadzone w pojemnikach),

 • odpady w rodzaju papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów (gromadzone w workach).

W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi w deklaracji a stanem rzeczywistym na nieruchomości, m.in. poprzez przygotowanie do odbioru większej liczby worków w danym miesiącu, odpady te zostaną odebrane, właściciel nieruchomości zostanie o tym fakcie poinformowany przez firmę wywozową, a w przypadku braku złożenia nowej deklaracji, składanej w związku ze zmianą danych - Burmistrz Miasta Cieszyna wyda decyzję określającą miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na każdy zapełniony worek z surowcami należy przykleić kod kreskowy (indywidualny dla danej nieruchomości), umożliwiający kontrolę ilości oddanych worków z nieruchomości oraz pozwalający stwierdzić, czy na nieruchomości prawidłowo wypełniany jest obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Średnie tygodniowe wskaźniki nagromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dostępne są w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn oraz
w przewodniku dla przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie nieruchomości jest wymogiem powszechnie obowiązującym na terenie całego kraju, a w przypadku stwierdzenia braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości Burmistrz Miasta Cieszyna określi, w drodze decyzji wysokość opłaty stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Ponadto w myśl art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy złożył w Urzędzie Miejskim w Cieszynie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są objęci zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych, mogą w nim pozostać lub z niego wystąpić. Zgodnie z art. 6c ust. 2b ww. ustawy właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy
(tj. nieruchomości mieszane) pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dodatkowo złożyć do Urzędu Miejskiego oświadczenie o pozostaniu lub wystąpieniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Formularz deklaracji, wzór oświadczenia właściciela nieruchomości niezamieszkałej oraz przewodnik dla przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi można pobrać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w punkcie obsługi klienta lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 116 bądź ze strony internetowej:

*zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (najemca, dzierżawca, posiadacz władający całą nieruchomością tj. wyodrębnionym gruntem i związanym z nim trwale budynkiem, a nie jej częścią np. wynajętym lokalem w budynku).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1 bądź pod numerami telefonów: 33 4794 273, 275, 276, 278