Gospodarka odpadami na terenie Cieszyna w roku 2017

Archiwum Archiwum » Gospodarka odpadami na terenie Cieszyna w roku 2017

Data:2015-01-02 12:49

 

Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn nie uległy zasadniczym zmianom w porównaniu do roku ubiegłego. Jednakże dla przypomnienia, poniżej zamieszczono najważniejsze informacje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy:

 

1. USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚWIADCZY FIRMA WYŁONIONA W DRODZE PRZETARGU, tj.

 

PPHU Ekoplast-Produkt s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys

ul. Frysztacka 145

43-400 Cieszyn

tel. 33 85 80 075

mail: ekoplastprodukt@wp.pl

 

2. NIERUCHOMOŚCI OBJĘTE SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI

Na mocy stosownych uchwał Rady Miejskiej Cieszyn systemem gospodarki odpadami objęto nieruchomości:

 • zamieszkałe;

 • niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, czyli takie na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna czy publiczna;

 • od 1 stycznia 2016 r. systemem objęto również właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

 

3. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYNOSI:

 

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 10,30 od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 19,53 od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą:

 • odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 8,85 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 9,65 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 15,55 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 17,00 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 31,55 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 105,75 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 429,00 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 594,15 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 825,15 zł.

 • odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane :

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 11,50 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 12,45 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 20,25 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 22,10 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 40,85 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 136,65 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 554,70 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 768,25 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1066,95 zł.

- w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi:

 • 46,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 59,80 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

 

4. OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY WPŁACAĆ:

- kwartalnie w przypadku nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i w części zamieszkałych i niezamieszkałych, w terminach:

 • za I kwartał– do dnia 15 kwietnia

 • za II kwartał– do dnia 15 lipca,

 • za III kwartał– do dnia 15 października,

 • za IV kwartał– do dnia 15 stycznia.

- bez wezwania za cały rok, z góry w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku należy uiścić, w terminie:

 • do dnia 15 lipca każdego roku, lub

 • w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Cieszynie funkcjonuje System Identyfikacji Masowych Płatności SIMP, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy po złożeniu w Urzędzie Miejskim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzeniu do ewidencji elektronicznej otrzymują zawiadomienie o indywidualnym numerze konta. W razie jego zagubienia numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać na stanowisku księgowości w Referacie Podatków Wydziału Finansowego, ul. Srebrna 2. W przypadku nieotrzymania zawiadomienia można dokonywać wpłat na ogólne konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski w Cieszynie nr 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960. Wpłaty dokonywane bezpośrednio w Banku Śląskim zwolnione są z dodatkowych opłat.

Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerami telefonów: 33 4794281, 33 4794317, 33 4794318

5. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

W ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty za odpady utworzone zostały punkty obsługi klienta, w których mieszkańcy mogą: 

 • otrzymać dodatkowe worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

 • otrzymać kody kreskowe na worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 • zgłaszać wszelkie skargi, wnioski bądź zastrzeżenia dotyczące realizacji usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

1. Lokalizacja punktu w Cieszynie:     ul. 3 Maja 18, pok. 3

 Dzień i godziny funkcjonowania:

  w poniedziałek: 10:00-18:00        

  od wtorku do piątku: 7:00-15:00

  w pierwszą sobotę miesiąca:  9:00-13:00

2. Lokalizaja punktu w Cieszynie:   ul. Fryszatcka 145

Dzień i godziny funkcjonowania:

 od poniedziałku do piątku: 6:00-15:00

 w każdą sobotę miesiąca: 7:00-13:00                                              

 

Prowadzący punkty: PPHU Ekoplast-Produkt s.c  Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys

kontakt: 33 85 80 075, 503 933 206

UWAGA! Podane wyżej tel. czynne są do godz. 15:00
 

 1. GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, tzw. PSZOK

  Nieprzerwanie od 1 lipca 2013 r. przy ul Motokrosowej 27 (tel. 795 599 677) w Cieszynie funkcjonuje gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, mogą bezpłatnie, po samodzielnym dostarczeniu, oddać wskazane poniżej odpady, z zastrzeżeniem, że ponoszona jest opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Cieszyn:

 • papier,

 • szkło,

 • metale,

 • tworzywa sztuczne,

 • opakowania wielomateriałowe,

 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, zieleńców, parków itp.

Dodatkowo do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • zużyte opony,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 • zużyte baterie i akumulatory;

 • przeterminowane leki;

 • odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości limitowej, czyli 1 m3 jednorazowo raz na miesiąc od danego właściciela nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to jeden samodzielny lokal mieszkalny);

 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki, zużyte oleje odpadowe itp.), powstające w gospodarstwach domowych.

W punkcie odpady są przyjmowane:

 • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 16.00

 • w pierwsza sobotę miesiąca w godzinach 7:00 – 13:00,

7. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Surowce wtórne powinny być wydzielane ze zmieszanych odpadów komunalnych i gromadzone w workach utrzymanych w odpowiedniej kolorystyce:

Kolor worka

                           Przeznaczenie

           Napis na worku

NIEBIESKI

                           papier i tektura

        papier i tektura

ŻÓŁTY

tworzywa sztuczne, metale,

opakowania wielomateriałowe

metale, tworzywa sztuczne,

opakowania wielomateriałowe

ZIELONY

szkło kolorowe

szkło kolorowe

BIAŁY

szkło bezbarwne

szkło bezbarwne

BRĄZOWY

odpady zielone

odpady zielone

SZARY

żużle i popioły pochodzące

z procesów spalania

popiół

 

8. KODY KRESKOWE

Kod kreskowy należy nakleić na każdy zapełniony worek w widocznym miejscu poniżej wiązania. W przypadku uszkodzenia, zdrapania, wyblaknięcia, należy nakleić nowy kod.

Samoprzylepne kody kreskowe służą do identyfikacji miejsca, z którego pochodzą worki z surowcami wtórnymi. Taka ewidencja pozwala jednoznacznie stwierdzić, że mieszkaniec Cieszyna który zadeklarował segregację wytworzonych przez siebie odpadów - faktycznie ją prowadzi.

Gdzie można pobrać kody kreskowe:

 • w punktach obsługi klienta;

 • w PSZOK.

 

9. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE NT SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Wszelkie informacje nt systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Cieszynie można uzyskać:

 • bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa: ul. Rynek 1, I piętro pok. 116 lub

 • pod numerami telefonu: 33 47 94 273,275,276,278