Formularz i objaśnienia

Deklaracje Deklaracje śmieciowe » Formularz i objaśnienia

NazwaRozmiarData
icoFormularz_deklaracji_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_-_obowiazuje_od_15.05.2020_r..odt43.10 KB2020-05-14 14:20
icoFormularz_deklaracji_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_-_obowiazuje_od_15.05.2020_r..pdf103.01 KB2020-05-14 14:20
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

Uwaga:

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje od 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą NR XVII/182/20 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 3473)

 

 

 

INFORMATOR

O SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CIESZYN

 

KTO POWINIEN WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ?

Formularz deklaracji wypełnia właściciel:

 • nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej położonej na terenie Cieszyna, na której powstają odpady komunalne;

 • nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, czyli tzw. nieruchomości mieszanej;

 • od 1 stycznia 2016 r. deklarację wypełnia również właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

GDZIE MOŻNA POBRAĆ DEKLARACJĘ ?

Formularz deklaracji można pobrać:

 • ze strony internetowej pod adresem www.um.cieszyn.pl/smieci;

 • w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1 - biuro obsługi klienta pok. 01 (parter), bądź w Wydziale OŚR pok. 116 i 117 (I piętro).

 

GDZIE I W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ ?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można:

 • złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (w biurze obsługi klienta, pok. 01), lub

 • przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, lub

 • przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jako e-deklarację (czytaj więcej)

Należy pamiętać, że w przypadku:

 • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. rozpoczęcie zamieszkiwania w nowym domu pod nowym adresem);

 • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

właściciel nieruchomości winien w terminie 14 dni od  dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych złożyc deklarację o wyskości opłaty za odpady.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości ma również prawo do złożenia korekty deklaracji, która ma celu poprawienie błędu popełnionego przy poprzednim sporządzaniu deklaracji. Może dotyczyć każdej pozycji deklaracji, jak np. dane osoby składającej deklarację, dane adresowe, czy pozycji dotyczącej deklarowanych podstaw obliczenia opłaty. Właścicielom przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej.

CO KRYJE SIĘ POD POJĘCIEM NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NIEZAMIESZKAŁEJ I MIESZANEJ ?

 • nieruchomość ZAMIESZKAŁA - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a więc nieruchomość, na której człowiek bytuje stale, spożywa posiłki, przechowuje majątek, itp.;

 • nieruchomość NIEZAMIESZKAŁA - rozumie się przez to nieruchomość służącą innej funkcji niż mieszkalna, tj. działalności takiej jak na przykład:

· publiczna (szkoły, urzędy itp.),

· gospodarcza (usługowej, produkcyjnej, handlowej i innej),

· społeczna (dom opieki społecznej, internat, zakład karny itp.), a także

· cmentarze,

· targowiska,

· bary, puby, restauracje, itp.,

· tereny specjalne (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, itp.);

 • nieruchomość MIESZANA - rozumie się przez to nieruchomość w części zamieszkałą, a w części niezamieszkałą.

 

CO KRYJE SIĘ POD POJĘCIEM NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE.

Według wyjaśnień Ministerstwa Środowiska domki letniskowe nie służą do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych, tylko do celów związanych z wypoczynkiem. Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.Taką uchwałę Rada Miejska Cieszyna podjęła na sesji w dniu 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

KTO ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI W PRZYPADKU BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO ?

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach

Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej, nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.

 

KTO ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI W PRZYPADKU BUDYNKU  JEDNORODZINNEGO ?

Właściciele domów jednorodzinnych składają deklarację samodzielnie.

W przypadku istnienia kilku współwłaścicieli budynku jednorodzinnego, dopuszczalne jest aby deklarację złożył jeden ze współwłaścicieli nieruchomości z zastrzeżeniem, że w deklaracji wykazane zostaną w imieniu pozostałych współwłaścicieli - wszystkie osoby zamieszkujące na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja.

 

CO OZNACZA SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZY KAŻDY MA  OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ?

Selektywna zbiórka to nic innego jak wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych wskazanych rodzajów odpadów (m.in. surowców wtórnych lub odpadów wymagających specyficznych metod unieszkodliwiania i przetwarzania) i zbieranie ich do specjalnie przeznaczonych na nie worków bądź pojemników. Zgodnie z uchwalonym regulaminem czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn selektywnej zbiórce podlegają:

 • papier;

 • tworzywa sztuczne;

 • metale;

 • szkło kolorowe;

 • szkło bezbarwne;

 • opakowania wielomateriałowe;

 • bioodpady;

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 • odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie;

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 • zużyte opony;

 • odpady niebezpieczne inne niż przeterminowane leki i zużyte baterie i akumulatory, w tym chemikalia;

 • zużyte baterie i akumulatory;

 • przeterminowane leki;

 • zużle i popioły pochodzące z procesów spalania.

 

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ?

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dotyczy każdej osoby wytwarzającej śmieci.

CO W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA DEKLARACJI LUB ZŁOŻENIA DEKLARACJI, ALE  BRAKU UISZCZENIA OPŁATY ?

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji, stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PAMIĘTAJ!! Deklaracja podlegać będzie weryfikacji w oparciu o dane posiadane przez Urząd Miejski w Cieszynie wraz z możliwością dokonania kontroli na terenie nieruchomości.

 

W JAKI SPOSÓB NALICZANA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE CIESZYNA ?

Zgodnie z przyjętymi uchwałami opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:

 • dla nieruchomości zamieszkałych - iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty;

 • dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnym powstałymi na danej nieruchomości, stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zadeklarowanej częstotliwości odbioru w miesiącu;

 • dla nieruchomości mieszanych - suma opłaty obliczona dla nieruchomości zamieszkałej i opłaty obliczonej dla nieruchomości niezamieszkałej;

 • dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

  Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

 • w przypadku nieruchomości zamieszkałej - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

 • w przypadku nieruchomości niezamieszkałej - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne;

 • w przypadku dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok korzystania z tego typu nieruchomości.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, czyli zaczęły powstawać odpady komunalne lub zamieszkali mieszkańcy (mieszkaniec). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy mieszkaniec na danej nieruchomości zamieszkuje przez część miesiąca (np. do 15 marca), a następnie wyprowadza się do innej gminy: opłatę za śmieci w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (czyli przykładowo w marcu) uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego (czyli od kwietnia).

 

JAK CZĘSTO NALEŻY WNOSIĆ OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ?

Na podstawie danych wykazanych w składanej deklaracji właściciel nieruchomości określa wysokość opłaty miesięcznej, jaką winien wnieść do miasta.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać:

 • kwartalnie w przypadku nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i w części zamieszkałych i niezamieszkałych, w terminach:

- I kwartał – do dnia 15 kwietnia

- II kwartał – do dnia 15 lipca,

- III kwartał – do dnia 15 października,

- IV kwartał – do dnia 15 stycznia.

 • bez wezwania za cały rok w przypadkudla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy uiścić, w terminie:

- do dnia 15 lipca każdego roku, lub

- w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

 

CZY NALEŻY ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ W PRZYPADKU ZMIANY STAWKI OPŁATY ZA ODPADY ?

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

JAK CZĘSTO BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE ?

Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości świadczona będzie przez firmę wywozową wyłonioną w drodze przetargu. Przedsiębiorca ten będzie zobowiązany do dostarczenia harmonogramu odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości. Minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określa uchwała Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn.

W JAKI SPOSÓB BĘDĄ SIĘ ROZLICZAĆ OSOBY FIZYCZNE MAJĄCE ZAREJESTROWANĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W MIEJSCU SWOJEGO ZAMIESZKANIA, ALE PROWADZĄCE JĄ FAKTYCZNIE POZA TYM MIEJSCEM ?

W takim przypadku, w związku z faktem, że na nieruchomości nie powstają żadne odpady komunalne w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej (faktycznie jest ona wykonywana gdzie indziej), taką nieruchomość nie uznaje się za niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne. Oznacza to, że deklarację należy wypełnić w części C, natomiast w części H należy zamieścić informację o tym, że pod danym adresem formalnie zarejestrowana jest działalność gospodarcza, ale nie powstają odpady komunalne z tego tytułu. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałych.

 

JAKIE DOKUMENTY MOŻE DOŁĄCZYĆ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DO SKŁADANEJ DEKLARACJI, ABY POTWIERDZIĆ DANE W NIEJ ZAWARTE ?

Dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są w szczególności:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie Gminy Cieszyn;

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie;

3) pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.

Wymienione powyżej dokumenty można dołączyć do składanej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku istnienia rozbieżności pomiędzy ilością osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości, a ilością osób zameldowanych - dotyczy to sytuacji, gdy ilość zamieszkujących osób jest mniejsza od ilości osób zameldowanych na danej nieruchomości.