O projekcie

  • Mapa
    Mapa
  • Rzeka Olza
    Rzeka Olza
  • Rzeka Olza
    Rzeka Olza

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” realizowany był przez Gminę Cieszyn w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, osi priorytetowej 1 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 85 mln zł. Na realizację projektu przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 85% kwoty wydatków kwalifikowanych - ponad 44 mln zł.

 

Zadania w projekcie:

1. Budowa stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w Cieszynie. 

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszynie. 

3. Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna – Etap I, Etap II, Etap III.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach – Etap I.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach – Etap II.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera i Jastrzębiej.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulicy Na Wzgórzu.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic: Pikiety i Przepilińskiego.

 

Zakres rzeczowy projektu: 

• budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

• budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

• budowa kanalizacji deszczowej, 

• przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną, 

• przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową, 

• likwidacja kanalizacji ogólnospławnej, 

• budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków, 

• modernizacja oczyszczalni ścieków.

 

Łączna liczba mieszkańców objętych projektem wynosi około 10 tys., z czego 3.9 tys. to nowi użytkownicy kanalizacji sanitarnej. Pozostali mieszkańcy korzystali z kanalizacji ogólnospławnej, która w ramach projektu została  przebudowana na kanalizację sanitarną i deszczową. 

 

Projekt jest przedsięwzięciem poprawiającym ogólny stan sanitarny gminy jak również standard życia mieszkańców. Przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na środowisko.

 

Realizacja projektu przyczynia się do:

• Bezpośredniej ochrony i poprawy stanu czystości wody rzeki Bobrówki i Olzy, poprzez ujęcie ścieków w system kanalizacji sanitarnej i odprowadzanie ich do istniejącej oczyszczalni ścieków w Cieszynie.

• Zmniejszenia ilości wód deszczowych i infiltracyjnych dopływających do oczyszczalni ścieków w Cieszynie.

• Uporządkowania gospodarki osadami ściekowymi.

• Zachowania istniejących wartości środowiskowych oraz walorów krajobrazowych Cieszyna.

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia aglomeracja cieszyńska zostanie wyposażona w infrastrukturę umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG i wymogami prawa polskiego.